НАВЧАЙТЕСЯ З КРАЩИМИ
У КРАЩИХ!
Ліцей інтелектуальної творчості
«ЕйдоС» м. Запоріжжя»
+38 (050) 102-22-12 69091, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Нижньодніпровська, 4а
UA     RU

Новини

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ?
❗️ Смартфони, планшети та комп'ютери сприяють...

ІГРИ В ТЕМРЯВІ з ліхтариком
ІГРИ В ТЕМРЯВІ ЯКЩО Є ЛІХТАРИК * Грати в тіньовий театр, використовуючи...

Знання, що можна використати у житті
Іноді складається враження, що найголовніше для школяра – це накопичити у своїй...

Чекаємо вас!
Добрий день, шановні мешканці Запоріжжя!     Дитячий садок "ЕйдоС" продовжує...

День української мови та писемності
В День української мови та писемності ✍️- трішки фану для...

Аукціон незвичних лотів
З новими силами, позитивним настроєм та хвилею емоцій ми розпочинаємо другу...

все новости

Статут

С Т А Т У Т *
Приватного комплексу безперервної освіти
"Школа "ЕйдоС"

1. Приватний комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" (далі - комплекс) є приватним загальноосвітнім навчальним закладом I-III ступенів, до структури якого входить дошкільний заклад, здійснює діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний виховний заклад, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України і цього Статуту. Дозвіл на створення приватного комплексу безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" наданий Запорізькою міською радою (рішення тридцять другої сесії двадцять третього скликання від 09.10.2001р. №11 "Про надання Грединаровій О.М. дозволу на створення приватного комплексу безперервної освіти "Школа "ЕйдоС").
2. Повна назва закладу:
українською мовою: Приватний комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС"
російською мовою: Частный комплекс непрерывного образования "Школа "ЭйдоС"
Скорочене найменування закладу:
українською мовою: Школа "ЕйдоС"
російською мовою: Школа "ЭйдоС"
3. Засновником комплексу є громадянка України Грединарова Олена Михайлівна . . .

. . .
6. Приватний комплекс безперервної освіти "Школа "ЕйдоС" є юридичною особою . . . має круглу печатку зі своїм найменуванням та з зображенням Державного Гербу України,

. . .
7. Юридична адреса комплексу: Україна, 69069, м. Запоріжжя,
вул. Нижнедніпровська, 4а.
8. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний виховний заклад України та власним Статутом. Взаємовідносини комплексу з юридичними, фізичними особами визначаються чинним законодавством, угодами, укладеними між ними.
9. Діяльність комплексу будується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, розвиваючого характеру навчання, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, диференціації змісту і форм освіти, єдності і наступності.
10. Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
реалізацію головних завдань, визначених законами "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний виховний заклад України;
забезпечення рівня дошкільного виховання і загальної середньої освіти в обсязі державних вимог;
охорону здоров'я, життя дітей, відповідність обраних форм діяльності змісту навчання і виховання в умовах комплексу;
забезпечення емоційного комфорту, дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
дотримання фінансової дисципліни;
дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами.
11. Випускники комплексу одержують документи про освіту встановленого зразка. Комплекс здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої відповідно до законодавства України.
12. У комплексі визначена російська мова навчання, українська мова вивчається як предмет.
13. Медичне обслуговування дітей забезпечується місцевим органом державної виконавчої влади і здійснюється дитячою поліклінікою, іншими установами охорони здоров'я, медичним персоналом комплексу.

. . .

40. Учасниками навчально-виховного процесу є діти дошкільного віку, вихованці, учні, керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти, психологи, інші спеціалісти закладу, навчально-технічний обслуговуючий персонал, батьки (особи, які їх замінюють).

. . .
52. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до комплексу та несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей.
53. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів;
вносити пропозиції по покращенню організації навчально-виховного процесу;
на захист законних інтересів своїх дітей у відповідних державних, судових органах;
звертатися до органів управління освітою, керівника комплексу з питань навчання, виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності комплексу.
54. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;
поважати професійну гідність педагогічних та інженерно-технічних працівників;
відповідати за відвідування дітьми навчального закладу;
виконувати Статут комплексу, правила внутрішнього розпорядку комплексу, умови договору з комплексом;
своєчасно та у повному обсязі вносити оплату за навчання, виховання та інші послуги комплексу.

. . .
76. Комплекс, відповідно до чинного законодавства, має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.
77. Комплекс за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, налагоджувати прямі міжнародні зв'язки, на основі самостійно укладених угод, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.
78. Контроль за дотриманням комплексом державних стандартів освіти здійснюється управлінням освіти Запорізької міської ради.
79. Основною формою контролю за діяльністю комплексу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років, у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.
80. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) комплексу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховним процесом, проводяться засновником комплексу відповідно до чинного законодавства.

* с полным содержанием текста Устава Вы ознакомитесь при приеме Вашего ребенка в Комплекс или при приеме Вас на работу.